Mimer i medvind

Genom att satsa på vindkraft och solenergi ökar vi användningen av förnybar energi och minskar därigenom användningen av fossila bränslen. Det innebär att vi minskar utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra ämnen som är skadliga för miljön.

Rena Snurren

Hösten 2014 var Mimers första vindkraftverk i drift, vilket vi har döpt till Rena Snurren. Rena Snurren ger ren energi och är ett av nio kraftverk i vindkraftsparken Bosjövarden i Mora kommun.

Vårt kraftverk kommer att kunna leverera cirka 40 procent av Mimers årsbehov av fastighetsel, som används till exempel för fläk­tar, pumpar, gemensamma tvättstugor och belysning i all­männa utrymmen.

Vindkraftsparken Bosjövarden är uppförd av OX2. De övriga verken i par­ken ägs bland annat av Polarbröd och kom­munerna Sollentuna och Tyresö. Vindkraftsparken beräknas producera totalt 75 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för över 16 000 hushåll per år.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Vindkraften i Sverige producerar cirka 8 pro­cent av vår elanvändning. Ett vindkraftverk kan leverera el, i varie­rande grad, under cirka 90 procent av årets timmar.

  

Mimers vindkraftverkRena Snurren